Daily Prayer
Brahma murari stripurantakascha,
Bhanu sashi bhumisuto budhascha,
Guruscha shukraha shani rahu ketavaha,
Kurvantu sarve mama suprabhatam

Bhrigur vasishtha kathah rangi rascha
Manuh pulasthyaha pulahaschya gautamaha
Raibhyo marichihi shavano ta dakshaha
Kuruvantu…

Sanatkumarascha sanandanascha
Sanatanobhya surisimhalaucha
Saptasvara saptarasaatalaani
Kuruvantu…

Saptarnavah saptakulachalascha
Saptarshayo dveepa vanani sapta
Bhooraadi lokah bhuvanani sapta
Kuruvantu,…

Prithvi sagandha sarasastatapaha
Sparshashcha vayur jwalitam cha tejah
Nabhasasha shabdham Mahatasahaiva
Kuruvantu…